ФИКУС БЕНГАЛЕНСИС
Ficus benghalensis

HOUSE PLANTS